Noua lege privind concediul maternal

1238 0

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

In randul mamelor carora li se mareste indemnizatia intra asadar, cele care au activitati comerciale independente (prestari servicii, de pilda), ori au asa-zisele profesii libere. Ca profesii libere, Codul Fiscal include activitatile medicale, avocatii, notarii, auditorii financiari, arhitectii, consultantii fiscali, consultantii de plasament in valori mobiliare si orice alte profesii independente, desfasurate legal.

Tot in categoria activitatilor independente intra si cele remunerate prin drepturi de proprietate intelectuala, realizate individual sau in asociere. Este vorba despre parintii cu venituri obtinute din brevete de inventie, desene sau modele, mostre, marci de fabrica si de comert, precum si de cei cu venituri din drepturi de autor.

Noi acte necesare pentru solicitarea indemnizatiei de crestere a copilului

Astfel, pentru a beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului, mamele trebuie sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate

In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini, nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.

Prin OUG nr. 226/2008, Guvernul a stabilit ca mamele sa primeasca, in vederea cresterii copilului, o indemnizatie lunara de 600 lei sau, optional, o suma reprezentand 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4000 lei.

Actele doveditoare necesare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritatile competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;

b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. in situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;

c) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;

d) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;

e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;

f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;

g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state, sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente totalizate.

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita.

Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.

In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate, in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.

Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda incepand cu luna ianuarie 2009 si persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:

a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;

b) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) in plata stimulentului lunar;

d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;

e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;

f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantum de 85% in situatiile prevazute mai sus, persoanele beneficiare transmit la agentia teritoriala de prestatii sociale o cerere scrisa care sa contina in mod obligatoriu numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, atat ale persoanei beneficiare, cat si ale copilului pentru care se primeste indemnizatia, insotita de documentele doveditoare, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.

Pana la inregistrarea acestor documente si calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului, aceasta se acorda in cuantum de 600 lei, urmand ca diferenta de cuantum sa fie acordata incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.

In this article

Join the Conversation