Regulament concurs Mami si Ecco

1136 0
 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.a.  Organizatorul concursului este BURDA ROMÂNIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Decebal nr.25-29, sector 3, înregistratã la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/25628/1994 având cod fiscal RO6646770, bancar RO20 BACX 0000 0003 7186 1000, deschis la Unicredit Bank, sucursala Grigore Mora, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Director General. Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţa in România, mai puţin angajaţii societaţilor SC Burda Romania Srl şi ai companiilor implicate in desfaşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurării concursului, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

 1. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Concursul se va desfaşura în perioada 6 – 8 noiembrie  2015. Orice participant care încearcă să se înscrie dupa această dată nu va fi luat in considerare.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va fi anunţat pe pagina de Facebook a revistei Mami, în data de 6 noiembrie 2015: CONCURS DE WEEKEND. Vom adresa o întrebare : “Care este tradiţia familiei voastre în ajunul Crăciunului?” Participanţii trebuie să trimită răspunsul pe adresa de email [email protected] împreună cu datele lor de contact, specificănd numarul de telefon, data naşterii si adresa completă.

Petru detalii despre concurs, regulament sau alte informaţii intra pe www.mami.ro sau sună la numarul de telefon 0372.106.000.

 

 1. DESEMNAREA CAŞTIGĂTORILOR

Desemnarea câstigătorilor va avea loc prin tragere la sorţi, facilitată de  aplicaţia software specializată (random.org) şi vor fi publicaţi în ediţia de decembrie a revistei Mami, cu apariţie pe piaţă în data de 17 noiembrie 2015.

Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea premiilor, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislaţiei române in vigoare.

 1. PREMII

Premiile constau în doua vouchere in valoare de 350 lei, oferite de firma Ecco.

Persoana desemnată “Câstigător” al unui premiu nu va putea preschimba premiul câstigat in bani.

 1. EXPEDIŢIA PREMIILOR

Câstigătorii vor fi contactaţi telefonic de către organizator pentru confirmare iar premiile vor fi trimise prin curier la adresa caştigătorilor.

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe www.mami.ro.  Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, sa fie prelucrate şi folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

Participanţii la Concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
 3. c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la concurs vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda România SRL, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucuresti, in atenţia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată.

 1. DISPOZITII FINALE

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a câstigurilor.

Prin acceptarea premiului caştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie făacute publice şi folosite în scopuri publicitare de catre organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea işi produce efectele de la data publicarii informaţiilor care o anunţa şi afişarii lor pe pagina de internet mentionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Burda România SRL, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, pană la data la care acest regulament produce efecte. După aceasă  dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la prezenta Promoţie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 1. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forta Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Parţilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întarziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extend pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligatiile asumate prin prezentul regulament..

 

 

In this article