Regulament oficial Chestionar mami

866 0

Art. 1 – Organizatorul

1.1.Organizatorul campaniei promotionale (denumita in continuare „Campania”) este BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti sector1, str. Buzesti nr. 85, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2509/1999, avand CUI 11570015, cont bancar: RO30 INGB 0001000156728913 deschis la ING Bank, legal reprezentata prin Sandrin Apostoloiu, in calitate de Administrator.
 
1.2.Campania se desfasoara pentru si in numele BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti sector1, str. Buzesti nr. 85, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2509/1999, avand CUI 11570015. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
 
1.3.Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament1.4.Orice informatie poate fi ceruta prin apel telefonic la numarul 0372.106.020 (tarif normal).
Art. 2 – Durata Campaniei si locul de desfasurare
 
2.1.Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
 
2.2.Campania se deasfasoara pana pe data de 31.10.2014.
  
Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei
 
3.1.Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: •in format electronic, prin accesarea website-ului Romania: https://www.mami.ro/ sectiunea Concursuri.•in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti.
 
3.2.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 
3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul  Romania: https://www.mami.ro/
 
Art. 4 – Dreptul de participare
 
4.1.Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (18 ani impliniti).
 
4.2.Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: •angajatii companiei BURDA MEDIA BUCURESTI •angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei •Minori cu varsta sub 18 ani, la momentul inceperii CampanieiDe asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.
 
Art. 5 – Premiile Campaniei
 
5.1.In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele categorii de premii: Premii: 25 premii x 1 sticla 250 ml Moller’s Cod Liver Oil Omega-3.
5.2.Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.    
 
Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei
6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie
 
6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:(1)Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;(2)Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art.6.2.1 de mai jos;
 
6.2.    Modalitatile de inscriere in Campanie
 
6.2.1.Durata concursului: Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, pana la 31.10.2014.
 
6.2.2 Mecanism de participare: Participantii trebuie sa trimita chestionarul completat  impreuna cu datele de contact (Nume, Prenume, Varsta, Adresa, Numar telefon) pe adresa: str. Buzesti nr. 85, et. 6, sect. 1, Bucuresti, cu mentiunea pe plic “Pentru concurs Polaroid”.Participantii se mai pot inscrie la concurs completand chestionarul si pe site-ul www.mami.ro mentionand si datele de contact (nume, prenume, varsta, adresa, numar telefon).Vor fi premiate prin tragere la sorti, de catre redactia mami, iar castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.mami.ro.Data limita de revendicare a premiului este de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe site.  Castigatorul va semna un proces verbal cu organizatorul concursului la primirea premiului.În cazul în care, 90 de zile lucratoare de la data publicarii, castigatorii publicati în revista nu semneaza procesul verbal cu organizatorul, acestia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefacand obiectul unei noi trageri la sorti. Transferul de proprietate asupra premiilor are loc la data semnarii procesului verbal mentionat.6.2.1.Nu vor fi luate in considerare mesajele transmise in urmatoarele conditii: (1)Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei(2)Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. (3)Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivului material (de ex: publicarea retetei), precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmise. (4)Nu vor fi luate in  considerare si nici nu vor fi publicate materialele care nu respecta conditiile impuse de lege (sa nu fie materiale ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale).(5)Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii in Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei. (6)De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei.(7)Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.
 
 
Art.7 – Anuntarea castigatorilor
 
7.1. Premiile descrise la Art 5.1. se vor acorda celor 25 chestionare completate. Pe intreaga durata a concursului va fi organizata 1 (una ) premiera, dupa cum urmeaza:Premii: 25 premii x 1 sticla 250 ml Moller’s Cod Liver Oil Omega-3. 25 chestionare completate  vor fi desemnate castigatoare de catre redactia revistei mami, respectiv, 25 castigatori x 1 premiu  cf. pct. 7.1. urmand a fi supusi procesului de validare a castigului.
 
7.2. Ulterior desemnarii castigatorilor concursului, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.
7.3 Premiile se vor expedia in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.
 
7.4. Organizatorii se obliga sa nu acorde contravaloarea în alte obiecte a premiilor oferite la acest concurs, acordand exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar castigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.
 
8.       INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.cosmopolitan.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
 9.      PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.
Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.    DISPOZITII FINALE
 Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site-ul sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
11.  LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
12. FORTA MAJORA
In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.
 

In this article

Join the Conversation